از سه شرکت صنعتی و سه فناور و هفت شرکت صادراتی در چهاردهمین دوره برترین شرکت‌های فناوری نانو، صبح امروز ۱۱ دی ماه در حاشیه هفتمین مجمع اقتصاد فناوری نانو تقدیر شدند.

در چهاردهمیــن دوره جشــنواره برتریــن شرکت‌های فناوری نانو، از شــرکت‌های صنعتی، فناور و صادراتی کــه بالاتریــن امتیــاز را در شــاخص‌های معین شده کسب کردند، تقدیر به عمل آمد.

در این دوره از سه شرکت فناور و سه شرکت صنعتی و هفت شرکت صادراتی تجلیل شد.

در بخــش برترین شــرکت‌های صنعتی، شــرکت‌های بزرگی که در حــال حاضر تولیدکننده صنعتــی محصولات نانو هســتند با یکدیگر رقابــت کردند. اصلی‌ترین شــاخص برای ورود به این بخش، داشتن حداقل فروش ۵۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ برای این شرکت‌ها بود.

شاخص‌های امتیازدهی به شرکت‌های صنعتی شامل :

میزان فروش محصولات نانو در سال ۱۳۹۷ ، میزان رشد فروش نانو در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ و تعداد نیروی انسانی شاغل نانو در شرکت بود.

بر اساس این شاخص‌ها از میان ۱۸ شرکت، از شرکت تولیدی و صنعتی گوهرفام تولیدکننده رنگ و پوشش‌های صنعتی، گروه صنعتی و بازرگانی شفیق تولیدکننده ورق فومیزه و  PVC و یاران ساختار آذر  تولیدکننده انواع نخ، پارچه و گونی و کیسه‌های سیمان تولید پلی پروپیلن، تقدیر شد.

تقدیر از برترین‌های نانو

در بخش برترین شــرکت‌های فناور ، شــرکت‌هایی که از تأســیس آنها کمتر از ۱۰ ســال می‌گذرد و صاحب دانش، فناوری و نوآوری شاخص در حوزه نانو هستند با یکدیگر رقابت کردند.

شاخص‌های ارزیابی شرکت‌های فناور شامل :

1- سطح پیچیدگی فناوری

2- دارابودن پتنت خارجی

3- میزان فروش نانو در سال ۱۳۹۷

4- میزان رشد فروش نانو در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶

5- کامل بودن ارکان تیم ساز شرکت شامل تیم‌های تحقیق و توسعه، فروش، برنامه‌ریزی، کنترل کیفیت بود.

پــس از بررســی اســناد و مــدارک ارسال شــده از ســوی ۱۰ شــرکت سه شرکت زیر در این بخش مورد تقدیر قرار گرفتند :

1- شــرکت‌های صنایع لاســتیک فراپیشــتاز هونام تولیدکننده انواع قطعات لاستیکی،

2- نانو فناوران خاور تولیدکننده فیلترهای صنعتی با فناوری نانو

3- و شرکت گسترش فناوری خوارزمی فعال در زمینه تولید جاذب‌ها و کاتالیست‌های صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی .

توســعه صــادرات و ورود بــه بازارهــای بین المللــی از اولویت‌هــای جــدی ســند برنامه دوم ســتاد نانو اســت.

تقدیر از مدیر عامل گروه صنعتی شفیق در برترین های نانو

گفتنی است ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، هر سال در قالب جشنواره برترین شرکت‌های فناوری نانــو بــه ارزیابی و رتبه بندی دســتاوردهای شــرکت‌های فعــال در حــوزه فنــاوری نانــو می‌پردازد.

در ســالهای گذشــته ، بــازار محصــولات فنــاوری نانوی ایرانی در عرصه داخلی و خارجی رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ به گونه ای که حجم این بازار طی ســالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۹۶ و ۸۳ درصد رشــد داشــته اســت و در ســال ۱۳۹۷ به رقم ۲۵هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال رسیده است.