حضور رادیو اصفهان برای ضبط برنامه در محل گروه صنعتی و بازرگانی شفیق

در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۹ گروه صنعتی و بازرگانی شفیق میزبان عوامل برنامه رادیویی ب مثل برق مثل زندگی کاری از رادیو اصفهان بود . این ملاقات در خصوص ضبط برنامه رادیویی با موضوع راه های کاهش مصرف برق وراهکارهای آن بود.

جناب آقای مهندس علی روغنی عضو هیئت مدیره و آقای مهندس رسول عرب بیگی مدیر بخش تعمیرات و نگهداری گروه صنعتی و بازرگانی شفیق با حضور عوامل این برنامه در فضای گرم و دوستانه در خصوص راههای کاهش و مدیریت مصرف برق به بحث و تبادل و گفتگو پرداختند.

لازم به ذکر است که این نشست به بهانه انتخاب گروه صنعتی و بازرگانی شفیق به عنوان مشترک کم مصرف از سوی مدیریت برق اصفهان ترتیب داده شده بود ، حاصل این گفت و گو تحت عنوان برنامه ایی رادیویی در چهار قسمت در روزهای مختلف از شبکه رادیویی اصفهان پخش شد.

حضور رادیو اصفهان برای ضبط برنامه در محل گروه صنعتی و بازرگانی شفیق