حضور رادیو اصفهان برای ضبط برنامه در محل گروه صنعتی و بازرگانی شفیق

حضور رادیو اصفهان برای ضبط برنامه در محل گروه صنعتی و بازرگانی شفیق در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۹میزبان عوامل برنامه رادیویی ب مثل برق مثل زندگی کاری از رادیو اصفهان بود. این ملاقات در خصوص ضبط برنامه رادیویی با موضوع راه های کاهش مصرف برق وراهکارهای آن بود.

جناب آقای مهندس علی روغنی عضو هیئت مدیره و آقای مهندس رسول عرب بیگی مدیر بخش تعمیرات و نگهداری گروه صنعتی و بازرگانی شفیق با حضور عوامل این برنامه در فضای گرم و دوستانه در خصوص راههای کاهش و مدیریت مصرف برق به بحث و تبادل و گفتگو پرداختند.

لازم به ذکر است که این نشست به بهانه انتخاب گروه صنعتی و بازرگانی شفیق به عنوان مشترک کم مصرف از سوی مدیریت برق اصفهان ترتیب داده شده بود ، حاصل این گفت و گو تحت عنوان برنامه ایی رادیویی در چهار قسمت در روزهای مختلف از شبکه رادیویی اصفهان پخش شد.

حضور رادیو اصفهان برای ضبط برنامه در محل گروه صنعتی و بازرگانی شفیق