اصفهان ، منطقه صنعتی محمودآباد

031-33800553

031-33804630

info@shafigh.com

shafighfamily@

shafigh.pvc

shafighpvc

دفتر مدیریت : داخلی 10

ایمیل : Info@shafigh.com

داخلی های : 34-42-46

تلفن همراه : 09138706846

ایمیل : marketing@shafigh.com

داخلی های 34-42-46

09138706846
ایمیل : marketing@shafigh.com

داخلی های 20-21-24-25

09133899623
09135641241
09134746540

ایمیل : sales@shafigh.com

داخلی 41

ایمیل : businessdep@shafigh.com

داخلی 41

ایمیل : businessdep@shafigh.com

داخلی 31
ایمیل : rd3@shafigh.com

داخلی 31
ایمیل : rd3@shafigh.com

شبکه های اجتماعی