نصب تابلوی تبلیغاتی گروه صنعتی و بازرگانی شفیق ، برند هایکو در استان خراسان رضوی

نام نمایندگی : کالای چوب پریزاد

تاریخ : مهر ماه 1398

محل نمایندگی : مشهد – خین عرب – بلوار کشاورز 1

نمایندگی استان خراسان رضوی فومیزه هایکو - تابلوی تبلیغاتی هایکو